Integritetspolicy

Cedergruppens integritetspolicy beskriver hur vi behandlar information om dig som skriver till oss genom hemsidan

För oss på Cedergruppen är det viktigt att du känner dig trygg i kontakten med oss. Här nedan informerar vi om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

Följande information behöver vi om dig:

Personuppgifter är allt som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress. Vid kontakt med oss på Cedergruppen kan namn, adresser, telefonnummer och mailadress komma att efterfrågas.

Anställda

För att fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare behöver vi anställdas personuppgifter, examensbevis, utdrag ur belastningsregistret och i förekommande fall sjukintyg och annan kontakt med företagshälsovård.
Dessa uppgifter hanteras med varsamhet och i kommunikation med den anställde.
Sjukintyg och annan dokumentation vid sjukfall behandlas med sekretess.
När anställning avslutas raderar vi all information utöver sådan information vi är skyldiga att behålla enligt lag.

Arbetssökande

Vid rekrytering mottar vi ansökningar som innehåller personuppgifter. När rekrytering avslutas raderar vi alla ansökningar utom de ansökningar där vi särskilt gjort en överenskommelse om att spara informationen.

Deltagare

För att fullgöra våra förpliktelser som daglig verksamhet enligt LSS tar vi emot information från uppdragsgivare och deltagare. Upprättad dokumentation och genomförandeplaner hanteras med stor försiktighet, krypterade och säkrade system och terminaler samt sekretess och vid avslutad insats återredovisas dokumentationen till uppdragsgivare.
Som deltagare har du alltid rätt att ta del av den dokumentation som finns om dig själv. Personuppgifter som krävs för kommunikation och information mellan verksamheten och deltagaren, det vill säga namn, adress, mailadress och telefonnummer, lämnar du som deltagare till verksamheten när du påbörjar din insats. Vid avslutad insats raderar vi dessa uppgifter om inte annat överenskommits och som deltagare har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig.
Vi lämnar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part.  

Personer som anmält intresse för att börja på Cedergruppen

Om du har anmält intresse för att börja på Cedergruppen och du önskar att vi ska kontakta dig när det finns en ledig plats eller för studiebesök, behöver du lämna uppgifter så att vi kan kontakta dig.
Vi raderar dessa antingen på din begäran eller om förfrågan inte längre är aktuell.

Hur använder vi information om dig?

Cedergruppen behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera de skyldigheter vi har för anställningar och uppdrag.

Cedergruppen måste även behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.
Dina personuppgifter kommer inte att säljas eller lämnas vidare.

Hur länge spar vi noterad information?

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
Du har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort dina personuppgifter. Du kan även begära att behandlingen begränsas eller invända mot den.
Cedergruppen ser enligt lag till att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt
Cedergruppen ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Cedergruppens system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Förändringar i vår integritetspolicy

Vi ser över vår integritetspolicy löpande.
Denna version uppdaterades 25 augusti 2020